Reģistrācija
Ieiet
registration
Paldies par reģistrāciju
Parole izsūtīta uz e pastu, kuru norādījāt reģistrējoties
 
valodas Izvēle arl
lv

Lietotāja līgums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CUTECOM", turpmāk tekstā – Izstrādātājs, piedāvā jebkurai juridiskai vai fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību, izmantojot interneta tīmekli, turpmāk tekstā – Lietotājs, turpmāk kopā – Līdzēji un atsevišķi – Līdzējs, iepazīties ar šī lietotāja līguma noteikumiem, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izstrādātājs kā tiesību īpašnieks Tīmekļa pakalpojumu sniedzējam, kas atrodas tīmekļa adresē www.cuteinvoice.com, turpmāk tekstā – Pakalpojums, piedāvā Lietotājam izmantot Pakalpojuma iespējas un pieņemt šī Līguma noteikumus. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt šī Līguma noteikumiem.

1.2. Pakalpojums balstās uz programmu rēķinu sastādīšanai, rediģēšanai un uzglabāšanai, kas Lietotājam ļauj piestādīt rēķinu, izmantojot vienkāršu Lietotāja piekļuvi tīmeklim.

1.3. Pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar principu "kāds tas pašlaik ir".

1.4. Pakalpojums tiek piedāvāts, balstoties uz ekonomiski pamatotu funkcionalitātes un atbalsta līmeni. Izstrādātājs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Pakalpojuma pieejamību 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Tomēr Izstrādātājs nevar garantēt, ka visu šo laiku Pakalpojums tiešām būs pieejams.

2. IZSTRĀDĀTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Nodrošināt Lietotājam pieeju Pakalpojumam visu diennakti saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izmantot Pakalpojumu tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, kā arī saskaņā ar likumdošanas prasībām, kas ir spēkā Lietotāja teritorijā, un ar citu Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumiem, vispāratzītiem principiem un starptautisko tiesību normām.

3.2. Lai sāktu darbu ar Pakalpojumu, Lietotājam ir jāreģistrējas un jāizveido konts. Reģistrējoties Lietotājs piekrīt visiem šī Līguma nosacījumiem un Pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

3.3. Lietotājs piekrīt saņemt e-pasta kastītē Izstrādātāja informāciju un reklāmas paziņojumus.

3.4. Aizliegts nepienācīgi izmantot Pakalpojumu. Jo īpaši, iejaukties Pakalpojuma darbībā vai piekļūt Pakalpojumam, apejot standarta saskarni un norādes.

4. KONTS

4.1. Tikai reģistrētie Lietotāji var izmantot Pakalpojumu. Lai izmantotu Pakalpojumu, Jums ir jāreģistrē konts. Jūs varat to izdarīt patstāvīgi atsevišķa Pakalpojuma konta veidā. Vienam Lietotājam var piederēt tikai viens konts.

4.2. Reģistrējoties Jūs piekrītat un saprotat, ka esat atbildīgs par saistīto ar Jūsu izmantoto kontu piekļuvei Pakalpojumam paroļu konfidencialitātes saglabāšanu. Kā arī Jūs esat pilnībā atbildīgs Izstrādātāja priekšā par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Jūsu kontu.

4.3. Ja Jums kļūst zināma jebkura neatļauta Jūsu paroles vai konta izmantošana, Jums nekavējoties jāpaziņo par to Izstrādātāja administrācijai.

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS

5.1. Lietotājam ir tiesības vērsties pēc tehniskās palīdzības pie Izstrādātāja, ja nevar iegūt nepieciešamo informāciju no dokumentācijas par darbu ar Pakalpojumu.

5.2. Izstrādātājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma:

5.2.1. veikt neplānotas ārējā izskata, funkcionalitātes izmaiņas, veikt tehniskus darbus, kas izraisa īslaicīgu Pakalpojuma darbības apturēšanu.

5.2.2. apturēt vai pilnīgi bloķēt piekļuvi Pakalpojumam, ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma noteikumus vai ja Izstrādātājam pastāv aizdomas par iepriekš minētajiem pārkāpumiem.

5.3. Izstrādātājam ir tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus, ziņojumus no Pakalpojuma sniedzēja administrācijas un citus informatīvos materiālus. Vairumā gadījumu Jūs varat, ja nepieciešams, atteikties no to saņemšanas.

6. PAKALPOJUMU MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Pakalpojumā ietverto pakalpojumu maksa paredz 3 līmeņus, kas atšķiras ar Pakalpojuma izmantošanas ierobežojumiem. Ar šiem ierobežojumiem var iepazīties sadaļā „Cenas”.

6.2. Izstrādātājs patur tiesības mainīt ierobežojumus, pievienot jaunus, izņemt iepriekšējos, paziņojot par to Lietotājam vienu mēnesi iepriekš.

6.3. Lietotāja līmeņa maiņa tiek veikta tikai pēc Pakalpojuma maksas saņemšanas apstiprinājuma elektronisko maksājumu sistēmā AirPay. Maksājums tiek veikts ar maksājumu karti (debeta vai kredītkarti).

6.4. Beidzoties līmeņa maksājuma darbības termiņam, Lietotājs pāriet uz bezmaksas līmeni, un tam kļūst pieejams tikai pirmais reģistrētais uzņēmums šī līmeņa ierobežojumu ietvaros. Pārējie uzņēmumi ir pieejami tikai skatīšanas režīmā.

6.5. Pēc maksājuma veikšanas Lietotāja piekļuve izvēlētā līmeņa ietvaros tiek atjaunota.

6. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Nekādos apstākļos Izstrādātājs vai tā pārstāvji neuzņemas atbildību Lietotāja vai jebkuru trešo personu priekšā par jebkādu netiešu atgadījumu, nejaušu zaudējumu, tai skaitā zaudēto peļņu vai zaudētiem datiem, godam, cieņai vai lietišķai reputācijai nodarīto kaitējumu, ko izraisa Pakalpojuma lietošana, Pakalpojuma vai citu materiālu saturs, pie kura Lietotājs vai citas personas piekļuva, izmantojot Pakalpojumu, pat ja Izstrādātājs brīdināja vai norādīja uz šāda kaitējuma iespējamību.

7.2.Lietotājs ir personīgi atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas var tikt nodarīti trešajām personām, Lietotājam izmantojot Pakalpojumu nepienācīgi un/vai nelikumīgiem mērķiem, kā arī pārkāpjot un/vai neievērojot šī Līguma noteikumus.

7.3. Izstrādātājs atsakās no jebkādām garantijām, ka Pakalpojums var būt vai nebūt piemērots kādām īpašām vajadzībām. Izstrādātājs nevar garantēt un nesola nekādus specifiskus Pakalpojuma izmantošanas rezultātus.

7.4. Izstrādātājs neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz saturu, kas ietverts Pakalpojumā, tā funkcionālajām iespējām, uzticamību, pieejamību un atbilstību Lietotāja vajadzībām. Tāpat Izstrādātājs nevar garantēt, ka Pakalpojuma darbībā identificētās kļūdas tiks novērstas Lietotāja sagaidāmajā laika periodā.

8. KONFIDENCIALITATE

8.1. Pakalpojums nevāc un neuzglabā Lietotāja personas datus, izņemot informāciju, kuru viņi skaidri ziņo par sevi savā Kontā.

8.2. Katrs Līdzējs apņemas izmantot konfidenciālo informāciju tikai tiem mērķiem, kas saistīti ar to saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu.

8.3. Katrs Līdzējs veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

8.4. Līdzēji arī vienojas, ka piekļuve konfidenciālai informācijai tiek piešķirta tikai tiem darbiniekiem un Līdzēju pārstāvjiem, kuru darbība ir tieši saistīta ar šī Līguma izpildi.

8.5. Izstrādātājs apņemas neizpaust jebkādu informāciju par Lietotāju trešajām personām.

8.6. Sākot izmantot Pakalpojumu, Jūs piekrītat Līguma konfidencialitātes nosacījumus, kas nosaka Līdzēju tiesības un pienākumus attiecībā uz konfidenciālas informācijas aizsardzību.

8.7. Ja Jūs pārtraucat lietot Pakalpojumu, pēc kāda laika visi Jūsu ievadītie dati tiek dzēsti. Jums nav nepieciešams veikt nekādas darbības, lai dzēstu datus, jo process notiek automātiski.

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANAS PAMATOJUMS

9.1. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad Lietotājs reģistrējas Pakalpojuma sniedzēja vietnē, un ir spēkā, kamēr kāds no Līdzējiem neuzskatīs par nepieciešamu to izbeigt. Ja Pakalpojums tiek slēgts, Izstrādātājs veiks visus pasākumus, lai brīdinātu par to Lietotājus un dotu viņiem iespēju nokopēt tur iekļautos datus.

9.2. Izstrādātājs pastāvīgi maina un uzlabo Pakalpojumu, laiku pa laikam ieviešot vai dzēšot dažas funkcijas un iespējas. Turklāt Izstrādātājs var apturēt Pakalpojuma darbību vai to slēgt.

9.3.Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Pakalpojuma lietošanu, nebrīdinot par to Izstrādātāju.

9.4. Izstrādātājs patur tiesības pirms termiņa izbeigt šo Līgumu vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma un bez iemeslu paskaidrojumiem, kā arī gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma noteikumus, tostarp pārkāpjot spēkā esošos Latvijas Republikas tiesību aktus un citus Eiropas Savienības normatīvos aktus un starptautisko tiesību normas, kas nosaka Pakalpojuma darbību.

10. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Izstrādātājs vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma var mainīt un (vai) papildināt šo Līgumu. Šis Līgums ir atklāts un publiski pieejams dokuments. Pašreizējā Līguma versija atrodas interneta tīmeklī, adresē__________________. Izstrādātājs iesaka Lietotājam regulāri pārbaudīt šī Līguma noteikumus, kā arī citus Pakalpojuma izmantošanas nosacījumus attiecībā uz tajos veiktajām izmaiņām un/vai papildinājumiem. Ja Lietotājs turpina izmantot Pakalpojumu pēc izmaiņu un/vai papildinājumu ieviešanas tā darbībā, tas nozīmē, ka Lietotājs pieņem un piekrīt šādām izmaiņām un/vai papildinājumiem.

 

 

Konfidencialitātes līgums

1. Līguma priekšmets

1.1.Šī Līguma priekšmets ir noteikt Līdzēju tiesības un pienākumus, kas rodas, izmantojot Pakalpojumu, attiecībā uz Konfidenciālu informāciju, kuru atklāj jebkurš Līdzējs otram Līdzējam sakarā ar Līdzēju saistību izpildi, sniedzot un izmantojot Pakalpojuma piedāvājumus.

1.2. Līdzējs, kas nodod Konfidenciālu informāciju, ir Atklājošais Līdzējs. Līdzējs, kas saņem Konfidenciālu Informāciju, ir Saņemošais Līdzējs.

1.3. Katrs Līdzējs saprot un atzīst, ka Konfidenciālo informāciju Līdzēji izstrādāja vai saņēma, ieguldot ievērojamas pūles, un ka Konfidenciālā informācija ir vērtīgs un unikāls Līdzēju īpašums, kas nodrošina tiem ievērojamu konkurences priekšrocību. Katrs Līdzējs, lai aizsargātu otra Līdzēja Konfidenciālo informāciju, piekrīt piemērot visus pieejamos pasākumus, kurus tas izmanto, lai aizsargātu savu Konfidenciālo informāciju.

2. Konfidenciālā informācija

2.1. Šī Līguma noteikumos Konfidenciāla informācija ir jebkāda informācija vai materiāli, kurus apzināti vai nejauši iegūst Saņemošais Līdzējs no Atklājošā Līdzēja drukātā vai elektroniskā formātā Pakalpojuma izmantošanas laikā.

2.2. Konfidenciāla informācija tai skaitā ietver:

o - jebkuru tehnisku informāciju, tostarp par visiem Līdzēju ražotiem un neražotiem produktiem (dokumentāciju, tehniskās prasības, mērķus, tehniskos risinājumus, algoritmus, saskarnes u.c.);

o - jebkādu informāciju par mārketingu un produktu virzību, par Līdzēju politiku tirgū, par Līdzēju plāniem;

o - informāciju par Līdzējiem (apgrozījumu, pārdošanas apjomiem, Līdzēju klientiem u.c.);

o – informāciju, kas ietverta Līdzēju uzņēmumu darbinieku sarakstē šī Līguma darbības laikā, neatkarīgi no darbinieku izmantotajām e-pasta adresēm;

o – informāciju, kas ietverta Līdzēju uzņēmumu darbinieku sarakstē ar viņu klientiem, kas tiek veikta, izmantojot Pakalpojumu.

2.3. Neskatoties uz jebkādiem citiem noteikumiem, informācija netiek uzskatīta par Konfidenciālu un tādējādi uz Saņemošo Līdzēju neattiecas konfidencialitātes pienākumi attiecībā uz šādu informāciju, ja informācija atbilst vienam no šādiem raksturojumiem:

o – informācija Saņemošajam Līdzējam sniegta ar rakstisku norādi par to, ka tā nav konfidenciāla informācija;

o – informācija iegūta legāli no trešās personas, kura, ciktāl Līdzējiem ir zināms, nav uzņēmusies konfidencialitātes saistības attiecībā uz šādu informāciju;

o – informācija, kuru Līdzējs patstāvīgi ieguvis, īstenojot pētījumus, sistemātiskus novērojumus un citas darbības;

o - informācija un materiāli, kas publicēti un pieejami sabiedrībai, tostarp nodrukāti plašsaziņas līdzekļos un/vai izvietoti tīmeklī, reklāmas un informatīvie materiāli un zinātniskie raksti.

o - informācija, kas ir vai kļūst publiski zināma Atklājošā Līdzēja nepareizas, nolaidīgas vai tīšas rīcības rezultātā;

o – informācija, kuru Saņemošais Līdzējs patstāvīgi izstrādājis, ar nosacījumu, ka personai vai personām, kas to izstrādāja, nebija piekļuves pie Konfidenciālas informācijas vai tādas, kas ir firmas noslēpums;

o - informācija ir vai kļūst zināma nenoteiktam personu lokam ne šī Līguma Līdzēju vainas dēļ;

o - informācija ir Līdzēja (Līdzēju) īpašumā, attiecībā uz kuru nepastāv konfidencialitātes režīma saistības.

3. Līdzēju pienākumi

3.1. Visā Līguma darbības laikā Līdzēji apņemas neizpaust Konfidenciālu informāciju, kura tiem kļuva zināma bez Atklājošā Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

3.2. Līdzēji apņemas piemērot pasākumus attiecībā uz zināmu Konfidenciālu informāciju, lai nepieļautu tās izpaušanu, un uz šīs informācijas konfidencialitātes aizsardzību, glabāt un apstrādāt šādu informāciju saskaņā ar katra Līdzēja noteikto Konfidenciālas informācijas saglabāšanas kārtību.

3.3. Saņemošais Līdzējs apņemas sniegt piekļuvi Konfidenciālajai informācijai tikai tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešama šāda pieeja savu uzdevumu izpildei, lai nodrošinātu Atklājošajam Līdzējam Pakalpojuma izmantošanu.

3.4. Saņemošais Līdzējs pienācīgi, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem noformē savu darbinieku piekļuvi Konfidenciālajai informācijai un rada apstākļus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šī Līguma noteikumu ievērošanu.

4. Konfidenciālās informācijas izmantošana

4.1. Līdzēji apņemas izmantot Konfidenciālo informāciju tikai nolūkā izpildīt saistības, lai nodrošinātu un izmantotu Pakalpojuma iespējas.

4.2. Visa Konfidenciālā informācija, kas nodrošināta sakarā ar šo Līgumu, kā arī tās kopijas ir jāiznīcina 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Atklājošais Līdzējs izdzēš savu kontu Pakalpojuma vietnē.

5. Īpašie nosacījumi

5.1. Konfidencialitātes ievērošanas saistības, kas paredzētas šajā Līgumā, neietekmē gadījumus, kad Konfidenciāla informācija jāiesniedz likumā noteiktajos gadījumos pēc valsts pārvaldes, tās iestāžu, pašvaldību vai tiesas, prokuratūras, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma. Vienlaikus Saņemošajam Līdzējam nekavējoties jāpaziņo Atklājošajam Līdzējam par šāda pieprasījuma saņemšanu un nepieciešamību izpaust Konfidenciālu informāciju, ja tas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.

6. Piemērojamais likums un strīdu risināšana

6.1. Šī Līguma darbību nosaka un tas tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

6.2. Visi strīdi, kas rodas no vai saistībā ar šo Līgumu un tā interpretāciju, Līdzējiem jārisina pārrunu ceļā.

6.3. Ja izlīgums starp Līdzējiem netiek panākts pārrunu ceļā 30 kalendāro dienu laikā no šādu pārrunu sākuma, strīds tiks nodots izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā Saņemošā Līdzēja atrašanās vietā.

7. Līguma darbības termiņš

7.1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un darbojas trīs gadus pēc šī Līguma izbeigšanas.

8. Citi nosacījumi

8.1. Informācijas apmaiņas veidu un metodes saistībā ar šo Līgumu nosaka Līdzēji ar noteikumu, ka visas darbības jāveic, vadoties pēc labas uzņēmējdarbības prakses.

8.2. Ja kādu no šī Līguma noteikumiem tiesa vai citas kompetentas iestādes atzīs par nederīgu, nelikumīgu vai spēkā neesošu, tas nekādā veidā neietekmē atlikušo šī Līguma noteikumu spēkā esamību, likumību un darbību.

8.3. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus pilnībā vai daļēji saskaņā ar šo Līgumu trešajai personai bez otrā Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Gadījumā, ja mainās Līdzēja vai tā īpašnieka īpašumtiesību juridiskā forma, tā tiesības un pienākumi automātiski tiek nodoti tā tiesību pārņēmējam.